Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Kancelaria Adwokacka - telefony do naszych adwokatów

Tel. do niemieckiego sekretariatu: 0049-335-606-910-20

 

Kontakt telefoniczny:

Dr Kamila Matthies:

polski telefon komórkowy: 0048-696 568-151

0049-335-606-910-25 (polski sekretariat)

info@adwokat-niemcy.net

 

Dr Denis Matthies:

0049-335-606-910-20 (niemiecki sekretariat)

info@strafverteidiger-dr-matthies.de

strafverteidiger@rae-matthies.de

 

Tel. SOS:

Dr Kamila Matthies:

0049-177-38-40-136

0048-696-568-151 (polska komórka)

(w sprawach karnych i skarbowych) 

 

Dr Denis Matthies:

0049 174 1686 118 

 

 

https://www.facebook.com/kancelariaadwokackaMatthies

Kancelaria prowadzi obronę prywatną (obrońca z wyboru) i z urzędu (tzw. Pflichtverteidigung).

§ 140 niemieckiego k.p.k.

(1) Udział obrońcy jest niezbędny, gdy:

1. rozprawa główna w pierwszej instancji odbywa się przed wyższym sądem krajowym lub sądem krajowym,

2. podejrzanemu zarzucono zbrodnię, (...)

..

4. w przypadku podejarzanego zastosowano areszt śledczy...

(2) W innych wypadkach przewodniczący wyznacza obrońcę na wniosek lub z urzędu, jeśli z uwagi na wagę sprawy lub zawiłość stanu faktycznego lub prawnego udział obrońcy wydaje się wskazany (...)

 


 Obywatele polscy, którzy są podejrzani w Niemczech o popełnienie przestępstwa, nie zawsze dysponują możliwościami finansowymi, aby ustanowić niemieckiego adwokata dla swojej obrony.

Przy spełnieniu pewnych przesłanek polskiemu podejrzanemu adwokata może wyznaczyć sąd (tzw. obrona z urzędu, Pflichtverteidigung). Oskarżony ma jednak prawo sam zadecydować, którego adwokata sobie życzy. Sąd ma obowiązek zapytania oskarżonego, jakiego adwokata ma mu sąd przyznać. 

Wyznaczenie obrońcy z urzędu jest np. konieczne, gdy podejrzany zostanie oskarżony o popełnienie zbrodni (§ 140 ust. 1 pkt 2 niemieckiego k.p.k.). Zbrodniami są przestępstwa, które zagrożone są karą od jednego roku pozbawienia wolności lub wyższą (§ 12 ust. 1 niemieckiego k.k.), jak np. niedozwolony obrót środkami odurzającymi w znacznej ilości (§ 29a ust. 1 pkt 2 niemieckiej ustawy o środkach odurzających (BtMG).

Nową zmianą kodeksu postępowania karnego (styczeń 2010) jest wprowadzenie obrony z urzędu w przypadku zastosowania aresztu tymczasowego. Od momentu aresztowania każdy ma prawo do wybrania obrońcy z urzędu.

Wyznaczenie obrońcy z urzędu możliwe jest ponadto w wypadku, gdy sprawa jest zawiła pod kątem faktycznym lub prawnym (§ 140 ust. 2 niemieckiego k.p.k.), gdy nawet udział tłumacza w rozprawie głównej nie może tych trudności zniwelować. Jest to wskazane np. w wypadku, gdy podczas rozprawy głównej istotna jest wiarygodność zeznań świadków oraz jeżeli oskażony nie włada językiem niemieckim a sprawa jest skomplikowania ze względu na okolicznośći sprawy lub stan prawny.

Przyznanie niemieckiego adwokata z urzędu nie oznacza jednak, iż nie trzeba za niego płacić. W wypadku skazania skazany ponosi koszty sprawy i swojego adwokata. Niemiecki sąd wyzwa skazanego wtedy do zapłaty.

Uwaga: Waźne jest skorzystanie z możliwości wyboru swojego adwokata jako adwokata z urzędu. W innym przypadku sąd sam zadecyduje kto ma przejąć obronę.

 

Postepowanie nakazowe

Postepowanie nakazowe wobec obywateli polskich w Niemczech (§§ 407 in. niemieckiego kodeksu postepowania karnego, w skrócie k.p.k.)

 

Procesowa ustawa niemiecka przewiduje w § 407 możliwość wydania sądowego nakazu karnego (tzw. Strafbefehl, wyrok wydany podczas nieobecnośći oskarżonego). Z tej możliwości korzystają niemieckie organy ścigania w szczególności w postępowaniu przeciwko obywatelom polskim, którzy posiadają stały adres dla doręczeń w Polsce lub dla których ustalono tutaj (na terenie Republiki Federalnej Niemiec) pełnomocnika do doręczeń. Takimi pełnomocnikami są często funkcjonariusze policji lub straży granicznej.

Wydanie nakazu karnego odbywa się bez rozprawy sądowej (§ 407 I kpk).

Nakaz karny można wydać tylko w stosunku do występków (§ 12 II niem. kk - dolna granica zagrożenia kary wynosi mniej niż rok w stosunku do kary pozbawienia wolności lub ustawa przewiduje karę grzywny).

Nakaz karny zostaje doręczony na polski adres lub wyznaczonemu pełnomocnikowi.

Pełnomocnik przesyła wtedy nakaz do Polski.

W nakazie znajduje się wezwanie do zapłaty określonej kary grzywny lub kara pozbawienia wolności do roku w zawieszeniu.

Obywatele polscy często nie zdają sobie sprawy ze skutków niezapłaconej kary grzywny nałożonej nakazem karnym.

Gdy kara grzywny nie zostanie w wyznaczonym terminie zapłacona, zostaje ona zamieniona na karę pozbawienia wolności. Następnie sąd wydaje nakaz aresztowania. Wiadomość o nakazie aresztowania zostaje umieszczona w tzw. systemie SIS. (system informacji Schengen- komputerowy rejestr)

Po zatrzymaniu - przeważnie na granicy przy wjeździe na terytorium Niemiec – kara grzywny zamieniona uprzednio na zastępczą karę pozbawienia wolności zostaje wyegzekwowana, przez co obywatel polski zostaje odtransportowany do zakładu karnego.

W roku 2005 została wprowadzona decyzją ramową także możliwość przekazania egzekucji kary grzywny do innego kraju Uni Europejskiej. W tym wypadku kara grzywny orzeczona w Niemczech może być egzekwowana na terenie Polski.

Polska jest zatem zobowiązana zmienić własne przepisy krajowe wprowadzając uregulowania tejże decyzji ramowej.

6 listopada 2006 ministerstwo przedstawiło projekt owej ustawy. Trwają jeszcze uzgodnienia w tej kwestii.

Czas odbywania zastępczej kary pozbawienia wolności jest zależny od ilości orzeczonych tzw. stawek dziennych dla kary grzywny (niem. Tagessätze).

Celem uniknięcia omówionych konsekwencji można wystąpić z wnioskiem do właściwej miejscowo prokuratury o np. rozłożenie kary grzywny na raty

Istnieje także możliwość zgodnie § 410 kpk złożenia sprzeciwu na nakaz karny w terminie dwóch tygodni od doręczenia.  W razie wniesienia sprzeciwu nakaz karny traci moc i odbywa się rozprawa sądowa.

W przypadku doręczenia nakazu pełnomocnikowi i jego przesłania do Polski powstaje często problem utrzymania tego terminu.

Po przekroczeniu terminu 14 dni z winy pełnomocnika jest możliwe złożenie wniosku do sądu o przywrócenie terminu (§ 45 - kpk Wiedereinsetzungsantrag).

 

Współpraca

 

Kancelaria prawa karnego z Gorzowa

Adwokaci:

Mec. Jerzy Synowiec 

Mec. Krzysztof Łopatowski

Mec. Jacek Sobusiak

Mec. Jerzy Wierchowicz

 

Adwokacka Spółka Partnerska
ul. Szkolna 4

66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: +48 (95) 72 02 205
Fax: +48 (95) 73 66 367
www.adwokaci.blink.pl
E-Mail: adwokaci@blink.pl