Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Kancelaria Adwokacka - telefony do naszych adwokatów

Tel. do niemieckiego sekretariatu: 0049-335-606-910-20

 

Kontakt telefoniczny:

Dr Kamila Matthies:

polski telefon komórkowy: 0048-696 568-151

0049-335-606-910-25 (polski sekretariat)

info@adwokat-niemcy.net

 

Dr Denis Matthies:

0049-335-606-910-20 (niemiecki sekretariat)

info@strafverteidiger-dr-matthies.de

strafverteidiger@rae-matthies.de

 

Tel. SOS:

Dr Kamila Matthies:

0049-177-38-40-136

0048-696-568-151 (polska komórka)

(w sprawach karnych i skarbowych) 

 

Dr Denis Matthies:

0049 174 1686 118 

 

 

https://www.facebook.com/kancelariaadwokackaMatthies


 

 Aby niemiecki sąd mógl wydac nakaz aresztowania wobec obywatela polskiego muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

(1) wg. § 112 ustep I niemieckiego k.p.k. musi istnieć uzasadnione podejrzenie popelnienia czynu karalnego.

(2) wg. § 112 ustep I niemieckiego k.p.k. musi istnieć podstawa aresztowania.

 


 

Podstawę aresztowania stanowi (wg. § 112 II nr. 1 niem. k.p.k) ucieczka lub ukrycie/ukrywanie się podejrzanego, natomiast (wg. § 112 II nr. 2 niem. k.p.k.) obawa ucieczki, zaś wg. § 112 II nr. 3 niem. k.p.k. podejrzenie, że podejrzany będzie starał się między innymi zacierać ślady, ukrywać dowody lub wywierać (nieuczciwy) wpływ na świadków ( tzw. zagrożenie matactwa)

Wobec obywateli polskich sądy szybciej i częściej przyjmują istnienie podstaw aresztowania niż wobec obywateli niemieckich. Jeżeli obywatel polski nie posiada stałego adresu zamieszkania w Niemczech, sądy niemieckie często wychodzą z założenia, że istnieje obawa ucieczki do Polski. W ten sposób zostaje zignorowany fakt, iż powrót do swojego kraju nie oznacza per se chęci niestawienia się na na rozprawę. Powrót do kraju nie powinien oznaczać zatem jednocześnie obawy ucieczki.

 

W Niemczech, inaczej niż w Polsce (Art. 251 § 2 pol. kk; Art. 263 § 1 pol. kk), sąd na wstępie nie ustala jednak na jaki okres orzeczony został nakaz aresztowania. Istnieje kilka możliwości obrony wobec wydania aktu aresztowania.

Głównymi środkami zażalenia na nakaz aresztowania są: wniosek o ustalenie terminu badania (sądowego sprawdzenia) podstaw aresztowania wg. § 117 ustęp I niem. k.p.k. oraz zażalenie na nakaz aresztowania wg. § 117  ustęp II k.p.k.

W przypadku, gdy podejrzany nie został jeszcze aresztowany, istnieje jedynie mozliwość złożenia zażalenia.

Jeżeli złożono wniosek o ustalenie terminu badania (sądowego sprawdzenia) podstaw aresztowania, sąd ustala wg. § 118 niem. k.p.k. termin (ustnej) rozprawy sądowej, która musi się odbyć w przeciągu następnych 14 dni. Na tej rozprawie sprawdzanie są przesłanki wydania nakazu aresztowania.

Owe wnioski może złożyć zarówno sam oskarżony jak i jego adwokat.

Areszt tymczasowy (tzw. Untersuchungshaft) w Niemczech ma na celu zabezpieczenie przyszłego postępowania przed sądem w sprawach karnych. Gdy sąd wydaje nakaz aresztowania (tzw. Haftbefehl), nie oznacza to, że podejrzany dokonał zarzucanego mu czynu. Nie zostało to jeszcze w toku postępowania przed sądem udowodnione. Areszt nie jest więc równoznaczny z karą pozbawienia wolności orzekaną w wyroku sądu kończącym postępowanie przed sądem w sprawach karnych.

 

To, czy podejrzany dokonał zarzucanego mu czynu, zostanie dopiero stwierdzone po przeprowadzeniu rozprawy w wyroku sądu. Areszt karny stanowi jednak dla podejrzanego ogromne ograiniczenie jego wolności osobistej, a w szczególności pozbawienie wolności. Areszt śledczy znajduje się w zakładzie karnym (Justizvollzugsanstalt, w skrócie JVA)v

Współpraca

 

Kancelaria prawa karnego z Gorzowa

Adwokaci:

Mec. Jerzy Synowiec 

Mec. Krzysztof Łopatowski

Mec. Jacek Sobusiak

Mec. Jerzy Wierchowicz

 

Adwokacka Spółka Partnerska
ul. Szkolna 4

66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: +48 (95) 72 02 205
Fax: +48 (95) 73 66 367
www.adwokaci.blink.pl
E-Mail: adwokaci@blink.pl