Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Kancelaria Adwokacka - telefony do naszych adwokatów

Tel. do niemieckiego sekretariatu: 0049-335-606-910-20

 

Kontakt telefoniczny:

Dr Kamila Matthies:

polski telefon komórkowy: 0048-696 568-151

0049-335-606-910-25 (polski sekretariat)

info@adwokat-niemcy.net

 

Dr Denis Matthies:

0049-335-606-910-20 (niemiecki sekretariat)

info@strafverteidiger-dr-matthies.de

strafverteidiger@rae-matthies.de

 

Tel. SOS:

Dr Kamila Matthies:

0049-177-38-40-136

0048-696-568-151 (polska komórka)

(w sprawach karnych i skarbowych) 

 

Dr Denis Matthies:

0049 174 1686 118 

 

 

https://www.facebook.com/kancelariaadwokackaMatthies

Adwokat dr K. Matthies prowadzi także sprawy o wydanie obywateli polskich do Niemiec na podstawie ENA - Europejskiego Nakazu Aresztowania. Adwokat dr Matthies reprezentuje obywateli polskich przed sądem polskim i niemieckim w sprawie o wydalenie.

Jednoczesna reprezentacja w Polsce i Niemczech zapewnia optymalną obronę klienta.

 


 

Europejski nakaz aresztowania został ustanowiony decyzją ramową Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi.

ENA - Europejski Nakaz Aresztowania - to uproszczona forma ekstradycji w Unii Europejskiej. Dzięki niej możliwe jest aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżanej o popełnienie przestępstwa i wydanie jej do kraju, w którym stanie za swój czyn przed sądem.

W Polsce dopiero w listopadzie 2006 roku weszły w życie przepisy pozwalające na wydanie obywatela polskiego innemu państwu lub międzynarodowemu organowi sądowemu, "o ile możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy stanowiącej wykonanie aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem".

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2005 utracił zatem moc art. 607t § polskiego kodeksu postępowania karnego z dniem 5 listopada 2006.

Uchwalona w następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego Ustawa z 8 września 2006 roku o zmianie Konstytucji RP która weszła w życie 7 listopada 2006. Aktualnie jest możliwe wydanie obywatela polskiego innemu państwu. Wydaniu obywatela polskiego do Niemiec nie stoi już nic na przeszkodzie.

 Polska odmawia jedynie wykonania nakazu europejskiego, jeżeli: 

  1. przestępstwo, którego dotyczy nakaz europejski, w wypadku jurysdykcji polskich sądów karnych, podlega darowaniu na mocy amnestii, 
  2. w stosunku do osoby ściganej zapadło w innym państwie prawomocne orzeczenie co do tych samych czynów oraz, w wypadku skazania za te same czyny, osoba ścigana odbywa karę lub ją odbyła albo kara nie może być wykonana według prawa państwa, w którym zapadł wyrok skazujący, 
  3. w stosunku do osoby ściganej zapadło prawomocne orzeczenie o przekazaniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
  4. osoba, której dotyczy nakaz europejski, z powodu wieku nie ponosi według prawa polskiego odpowiedzialności karnej za czyny będące podstawą wydania nakazu europejskiego, 
  5. naruszałoby to wolności i prawa człowieka i obywatela, 
  6. nakaz wydany został w związku z przestępstwem popełnionym bez użycia przemocy z przyczyn politycznych. 

Jeżeli nakaz europejski został wydany wobec osoby ściganej, która jest obywatelem polskim, wykonanie nakazu może nastąpić pod warunkiem, że czyn, którego nakaz europejski dotyczy, nie został popełniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani na polskim statku wodnym lub powietrznym oraz stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili wpłynięcia nakazu europejskiego. 

Wg. Art. 607m. postanowienie w przedmiocie przekazania sąd wydaje w terminie 60 dni od dnia zatrzymania osoby ściganej. Jeżeli osoba ścigana złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 607l § 2, termin ten wynosi 10 dni i biegnie od dnia złożenia oświadczenia.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy terminy określone w § 1 nie mogą być dotrzymane, postanowienie w przedmiocie przekazania można wydać w terminie kolejnych 30 dni od dnia upływu tych terminów. O opóźnieniu należy powiadomić organ sądowy, który wydał nakaz europejski, podając przyczynę opóźnienia.

 

Współpraca

 

Kancelaria prawa karnego z Gorzowa

Adwokaci:

Mec. Jerzy Synowiec 

Mec. Krzysztof Łopatowski

Mec. Jacek Sobusiak

Mec. Jerzy Wierchowicz

 

Adwokacka Spółka Partnerska
ul. Szkolna 4

66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: +48 (95) 72 02 205
Fax: +48 (95) 73 66 367
www.adwokaci.blink.pl
E-Mail: adwokaci@blink.pl